+359 331 462 42 [email protected]

Политика на поверителност и защита на личните данни

В съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от Регламент 2016/679 на ЕП и Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (наричан по-долу „Регламент 2016/679“), „АС ТЕРМ” ЕООД Ви информира за извършваните от нас дейности по обработване на лични данни, целите, за които обработваме същите, мерките, които предприемаме за тяхната защита, Вашите права и начина за тяхното осъществяване.

1.Данни за администратора и за контакт с него.
„АС ТЕРМ” ЕООД е администратор на лични данни, които се обработват при или по повод осъществяване предметът на дейност на търговското дружество в областта на производството на професионални фурни за пица.
Адресът на „АС ТЕРМ” ЕООД е гр. Асеновград, ул. „Стоян Джансъзов” № 5 На този адрес може да изпращате Вашите искания, по пощата или лично. Може да отправяте исканията си и на следния електронен адрес [email protected]

2.Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани данни.
Дружеството обработва лични данни със следните цели:
– сключване и изпълнение на договори;
– оценка на произтичащите в работна среда рискове, консултиране на клиентите във връзка с правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
– обработка на текуща кореспонденция с лица;
– защита на правата интересите на Администратора;
– подбор и кариерно развитие на персонал, изпълнение на задълженията по трудовото законодателство;
– предоставяне на информация на държавни органи и длъжностни лица, за които Администраторът е задължен да предоставя информация по закон;
– изготвяне и изпращане на фактури за доставките на Администратора;
– уебсайтът на дружеството  използва бисквитки съобразно посоченото в Политиката за бисквитките (https://www.astermforni.com/bg/politika-na-biskvitkite);
Когато Дружеството обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.
Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

3.Категории получатели на данни извън Администратора
Дружеството не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен при законово основание за получаване на данните или ако данните са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.
Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат: държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, МВР, общински администрации и др.п.); банки за нуждите на извършвани плащания; куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни.

4.Срок за съхранение на данните.
Дружеството обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото  законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.
Обработваните лични данни се съхраняват за срок между 2 месеца и 50 години, според вида на данните, определящи законовото задължение за обработването, включително съхраняването им.
Личните данни, съдържащи се в официални документи за активи на дружеството се съхраняват безсрочно.

5.Права на физическите лица-субекти на данни.
Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:
– Право на достъп;
– Право на коригиране на неточни или непълни данни;
– Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от Регламент 2016/679;
– Право на ограничение на обработването;
– Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от Регламент 2016/679;
– Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от Регламент 2016/679.
– Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.
Горните права може да упражните чрез отправено искане до Дружеството (писмено или по електронен път) в което следва да посочите конкретното си искане, като индивидуализирате в достатъчна степен искането си и данните, за които то се отнася. Искането следва да бъде подписано и изпратено на посочените по-горе адреси на „АС ТЕРМ” ЕООД.

6.Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда
Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до Административен съд – София-град.

7.Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.
Дружеството не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации.

8.Въведени от Дружеството мерки за защита на личните данни.
С Вътрешни правила на дружеството, са въведени мерки за ефективна защита на обработваните лични и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в РЕГЛАМЕНТ 2016/679.

Настоящата политика за поверителност е политика за поверителност на „АС ТЕРМ” ЕООД

„АС ТЕРМ” ЕООД