+359 331 462 42 [email protected]

Общи условия за ползване на интернет-страница www.astermforni.com

 1. Общи положения
  1.1. Настоящите Общи условия уреждат договорните отношения между собственика на уебсайт www.astermforni.com – „АС ТЕРМ” ЕООД, наричано по-долу за краткост Доставчик, и потребителите, наричани по-долу Ползватели, на предоставяната от Доставчика услуга – информационен уебсайт, предоставящ на Ползвателя безплатни информация за професионални фурни за пица произвеждани от „АС ТЕРМ” ЕООД. Общите условия уреждат правото на Ползвателя да използва безплатно за лични и нетърговски цели достъпните чрез уебсайта безплатни информационни услуги и ресурси при спазване на настоящите условия.
  1.2. Информация за Доставчика:
  – Фирма: „АС ТЕРМ” ЕООД
  – Седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, ул. „Стоян Джансъзов” № 5
  – Адрес на упражняване на дейността: гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II” № 144
  – Данни за кореспонденция: : Електронна поща: [email protected] / Тел: +359 331 462 42
  – Вписване в публични регистри: Търговски регистър, ЕИК 115033320
  – Регистрация по ЗДДС: BG 115033320
  – Надзорни органи:
  –  Комисия за защита на личните данни: гр. София,ул. „Иван Евстатиев Гешов“ No 15, тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40, електронен адрес: [email protected], [email protected]; уеб сайт: www.cpdp.bg
  – Комисия за защита на потребителите: гр.София, пл.“Славейков“ No4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, уеб сайт: www.kzp.bg.
 2. Предмет на услугата
  2.1. Услугата, предоставяна от Доставчика на Ползвателя представлява услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия, а именно – информационен уебсайт, предоставящ на Ползвателя безплатно информация за професионални фурни за пица произвеждани от „АС ТЕРМ” ЕООД.
  2.2. Доставчикът предоставя, а Ползвателите използват Услугата, съгласно параметрите, обявени на страницата на Доставчика в Интернет.
  2.3. Услугата се предоставя от Доставчика безвъзмездно.
  2.4. Услугата се предоставя от Доставчика без да е необходима регистрация.
  2.5. Съдържанието, което се предлага на уебсайта е единствено за информационни цели. Доставчикът полага всички усилия да предоставя точна и актуална информация, която осъвременява своевременно. Предоставената информация обаче не представлява оферта, предложение или друг вид обвързващо предложение или волеизявление, отправено от Доставчика до Ползвателя или до трети лица. За да получи оферта, Ползвателят следва да се свърже с Доставчика на предоставените телефони и електронни адреси.
 3. Права и задължения на страните
  3.1. На Доставчика:
  – Да предостави услугата. Работата на уебсайта може да бъде прекъсвана кратковременно поради поддръжка, актуализации или технически подобрения. Доставчикът не носи отговорност за неизправности, невъзможност за осъществяване на достъп или лоши условия на използване на уебсайта изключително поради неподходящо оборудване, нарушения във връзка с доставчика на интернет услуги, с насищане на интернет мрежата и поради всякаква друга причина. С оглед повишаване качеството на услугата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата.
  – Доставчикът полага необходимите усилия уебсайтът да не съдържа неточности, грешки или други дефекти. Доставчикът не гарантира за точността на информацията, липсата на грешки и дефекти във всеки един момент.
  – Доставчикът има право да включва реклами по свой избор и хипертекстови връзки, като не носи отговорност за тяхното съдържание.
  – Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно приложимото законодателство. Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес https://www.astermforni.com/bg/politika-lichni-danni/
  3.2. На Ползвателя:
  – Да използва услугата добросъвестно и по предназначение
  – Да не използва Услугата в противоречие с приложимото законодателство.
  – Ползвателят осигурява самостоятелно оборудването за достъп до Услугата и нейното управление.
  – Да не използва интелектуалната собственост на Доставчика за търговска цел
  – Ползвателят се съгласява с Политиката за защита на личните данни на Доставчика. – Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за защита на личните данни.
 4. Интелектуална собственост
  4.1. Търговската марка, знаците и дизайнът на стоките, графичния интерфейс на страницата, текстовата част и всичко, предоставяно с Услугата, представляват интелектуална собственост на Доставчика.
  4.2. Ползвателят няма право да използва тези обекти на интелектуална собственост без съгласието на Доставчика.
  4.3. Ползвателят има право да изпраща линкове към страницата или да изпраща снимки на фурни на трети лица с информационна цел.
 5. Защита на личните данни и бисквитки
  5.1. Доставчикът полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на Ползвателите, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), нашата Политика (декларация) за поверителност на данните и свързаното българско и европейско законодателство.
  5.2. Ползвателят потвърждава, че е информиран относно идентификацията на Доставчика като администратор на лични данни, категориите лични данни, които се обработват, основанията, мястото, целите, сроковете и средствата на обработването на личните им данни както и за правата им, съгласно чл. 15 – 22 от Регламент (ЕС) 2016/679 и начините за тяхното упражняване.
  5.3. При ползване на интернет страницата не се събират лични данни от Ползвателя
  5.4. При ползване на уебсайта се събират бисквитки, запазващи информация за настройките на достъпност на сайта и сесиини бисквитки.
  5.5. По-подробна информация Ползвателя може да открие в Политика на бисквитките https://www.astermforni.com/bg/politika-na-biskvitkite/
 6. Заключителни разпоредби
  6.1.Настоящите Общи условия представляват договора за използване на Услугата. Той се счита за сключен от момента на първото й използване от Ползвателя. Настоящите общи условия имат действия от момента на първото използване на услугата от Ползвателя до момента на преустановяване на използването ѝ.
  6.2. Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика. Предвид обстоятелството, че за използване на Услугата не е необходима регистрация, ползвателите, които използват Услугата приемат новите общи условия от момента на използването след промяната им, без изрично уведомление за промяната
  6.3. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
  6.4.За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
  6.5.Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.
  6.6. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на https://www.astermforni.com/